Ledig stilling som sokneprest i Kopervik


Vil du jobbe i en inkluderende, folkelig menighet med tradisjon for bred involvering, kirkelig undervisning og kreativ trosopplæring? Vi søker ny sokneprest.

Søknadsfrist 11.august.

Kopervik kirke for alle hele livet: Kopervik menighet ønsker at «Alle innbyggere skal kjenne seg hjemme i kirken. Menigheten skal preges av evangeliet om Jesus Kristus». Kopervik menighet søker en sokneprest som tar lederansvar, og som trives med gudstjenester og forkynnelse. Soknepresten vil være en drivkraft i det strategiske arbeidet med å videreutvikle menighetsarbeidet i Kopervik kirke. Menigheten er en stor og aktiv, med omfattende arbeid for de fleste aldersgrupper.

Kopervik menighet er en folkekirkemenighet som søker å formidle det sentrale i kirkens budskap med raushet, varme og glede. Menigheten vektlegger at det skal være plass til alle typer mennesker i fellesskapet. Du som blir ny prest, får stort rom til å utfolde dine egenskaper og kvaliteter i menigheten.

Kopervik kirke er en moderne arbeidskirke som ble vigslet i 2017. Menigheten har et levende gudstjenesteliv med mange frivillige medarbeidere.
Det bor ca. 8 500 mennesker i Kopervik, av disse er ca. 6 500 medlemmer i Den norske kirke. I soknet har vi et godt samarbeid med skole og barnehage. Det ligger to barneskoler, en ungdomsskole, en videregående skole, en folkehøyskole, kommunens voksenopplæringssenter samt tre læringssentre for tilpasset opplæring i soknet.

Menigheten har ukentlige andakter på en institusjon for eldre, samt eldretreff i kirken som samler mange. Det drives et omfattende barne- og ungdomsarbeid. Kopervik menighet har store konfirmantkull med ca. 80 konfirmanter pr år. Menigheten har et godt og omfattende kulturarbeid, med konserter og foredrag.

Staben i Kopervik menighet sitter i lyse moderne lokaler og er en kompetent gjeng medarbeidere som ønsker å sette søkelys på samarbeid og gode relasjoner. Staben har reist på flere stabsturer sammen, noe som har styrket fellesskapet og samarbeidet. Staben er i dag et godt sammensveiset team som har høy trivsel på jobb og utfyller hverandre godt.

Staben består av daglig leder, kateket, kantor, menighetspedagog, barne- og ungdomsarbeider, lærling, samt kirketjener. I tillegg samarbeider soknepresten med de øvrige prestene i Karmøy prosti, der kirkelige handlinger fordeles etter oppsatt turnus. Prosten samler prestene i prostiet til jevnlige pastoralsamlinger. Disse samlingene er av faglig, strategisk og sosial karakter. Beredskapsvakter skjer i et samarbeid på tvers av flere prostier.

Les hele stillingsannonsen og søk innen 9. juni her.

Tilbake