Kirketorget

Menighetsbladet Kirketorget gis ut fire ganger per år.


Redaksjon: Astrid Vestvik Nilsen, red., Elisabeth Thomassen, foto, Kåre V. Nilsen, foto, Ingeborg Ellingsen og Aslaug Kongshavn

Staben ved menighetskontoret

Frivillige bidragsytere

Layout: Martha Breistig Woll

Trykk: Haugesund Bok & Offset

Frivillig kontingent: Kr 150.- pr år

Girokonto for støtte til bladet: 3315.61.06629

Annonsepris: Kr. 1000 pr. 4 nr.

Ekspedisjon/distribusjon: Rønnaug Leirvåg

Bladet deles ut av frivillige ombærere til husstandene i Kopervikområdet.

Opplag: 3800