Musikk-og kulturutvalg


Utvalget har sitt mandat fra Kopervik menighetsråd og følger rådets funksjonstid. Menighetens visjon Kopervik kirke for alle hele livet skal prege utvalgets arbeid.

Utvalgets formål/forankring:

Utvalget skal jobbe i tråd med menighetens strategiplan og plan for utvalget. Rådgivende organ for menighetsrådet i musikalske og kulturelle spørsmål.

 

Utvalget skal jobbe for:

• at menigheten skal ta i bruk og være åpen for et bredest mulig spekter av kulturuttrykk for slik å kommunisere med flest mulig mennesker.

• å følge opp og bidra til videreutvikling av korarbeid.

• å involvere frivillige i menighetens musikk og kulturarbeid.

 

Oppgaver:

• Ivareta og følge opp gruppene underlagt utvalget i tråd med oppfølgingsplan for frivillige medarbeidere

• Innkalle lederne av gruppene til samling minst en gang pr. år, fortrinnsvis i starten høstsemesteret.

• Følge opp lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet.

• Gruppen «Kultur i Kopervik kirke» KIKK har eget mandat

 

Utvalgets møter:

Utvalget har 4-6 møter i året. Referat fra møtene sendes utvalgets medlemmer, samt menighetsrådet ved adm.leder. Det utarbeides årsmelding som oversendes menighetsrådet. Ved behov utarbeides budsjettforslag for kommende år.

Dette oversendes menighetsrådet innen 1.november.

 

Utvalgets medlemmer per 01.01.2021:

Astrid Høvring

Bjarne Nilsen

Øystein Alexander Bredal

Håvard Tjøstheim

Carl Lewin

Aslaug Kongshavn

Tilbake