Gudstjenesteutvalg


Utvalget har sitt mandat fra Kopervik menighetsråd og følger rådets funksjonstid. Menighetens visjon Kopervik kirke for alle hele livet skal prege utvalgets arbeid.

Sammensetning:

Utvalget består av en representant fra hver av undergruppene til utvalget, prest, kantor og en representant fra menighetsrådet.

 

Utvalgets formål/forankring:

Utvalget skal jobbe i tråd med menighetens strategiplan og plan for utvalget. Utvalget er rådgivende organ for menighetsrådet i liturgiske / gudstjenestelige spørsmål.

 

Utvalget skal jobbe for:

• Et rikt og levende gudstjenesteliv for å gjøre søndagen til kirkedag i Kopervik menighet.

• Utvalget skal regelmessig evaluere gudstjenestene med sikte på dette.

• Utvalget skal arbeide for å involvere frivillige i gudstjenesten.

 

Oppgaver:

• Ivareta og følge opp gruppene underlagt utvalget i tråd med oppfølgingsplan for frivillige medarbeidere.

• Innkalle lederne av gruppene til samling minst en gang pr. år, fortrinnsvis i starten høstsemesteret.

• På bakgrunn av forslag fra sokneprest lage årsplan for de forordnede gudstjenester.

 

Utvalgets møter:

Utvalget har 4-6 møter i året. Referat fra møtene sendes utvalgets medlemmer, samt menighetsrådet ved adm.leder. Det utarbeides årsmelding som oversendes menighetsrådet. Ved behov utarbeides budsjettforslag for kommende år.

Dette oversendes menighetsrådet innen 1.november.

 

Utvalgets medlemmer per 01.01.2021:

Inger Marie Rundhaug

Kristian Støle

Mesgena Wolday

Solveig Leikvoll

Øystein Alexander Bredal

 

Tilbake