Diakoniutvalg


Utvalget har sitt mandat fra Kopervik menighetsråd og følger rådets funksjonstid. Menighetens visjon Kopervik kirke for alle hele livet skal prege utvalgets arbeid.

 
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.

Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,
vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

 

Sammensetning:

Utvalget består av en representant fra hver av undergruppene til utvalget, minst en ansatt og en representant fra menighetsrådet.

 

Utvalgets formål/forankring:

Utvalget skal jobbe i tråd med menighetens strategiplan og plan for utvalget. Rådgivende organ for menighetsrådet i diakonale spørsmål.

 

Utvalget skal jobbe for:

• Å gi praktisk og åndelig omsorg til alle hele året.

• Rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere i menighetens diakonale arbeid.

• Å bevisstgjøre de ulike gruppene i menigheten til å bruke bønnerommet som «ladestasjon».

• Bidra til miljøbevissthet i menigheten.

• Arbeid blant psykisk utviklingshemmede.

 

Oppgaver:

•Ivareta og følge opp gruppene underlagt utvalget i tråd med oppfølgingsplan for frivillige medarbeidere

• Innkalle lederne av gruppene til samling minst en gang pr. år, fortrinnsvis i starten høstsemesteret.

• Kartlegge diakonale behov i menigheten og hvilket arbeid som skal prioriteres. På bakgrunn av dette utarbeides en lokal plan for diakonien i menigheten.

• Organisere ne tjeneste av frivillige medarbeidere og inspirere og dyktiggjøre disse til diakonalt arbeid.

• Tilrettelegge for å kunne bruke bønnerommet på en måte som tjener formålet: samtaler/forbønn/tidebønn. Andaktsbøker og forslag til tidebønn er tilgjengelig.

• Praktisk arbeid – tilby hjelp hjemme

• Barnevakt – Ordning med barnevakt knyttet til menighetens tilbud.

 

Utvalgets møter:

Utvalget har 4-6 møter i året. Referat fra møtene sendes utvalgets medlemmer, samt menighetsrådet ved adm.leder. Det utarbeides årsmelding som oversendes menighetsrådet. Ved behov utarbeides budsjettforslag for kommende år.

Dette oversendes menighetsrådet innen 1.november.

 

Utvalget medlemmer per 01.01.2021:

Anne Sofie Bårdsen

Anne Beate Vihovde

Helga Kristin Servan

Henry Oskar Forssell

Ingeborg Margrete Ellingsen

Solveig Marie Bru Sætrevik

Wenche Simonsen

Åse Maren Haraldseide

 

 

Tilbake