Trosoppplæringsutvalg barn og ungdom


Utvalget har sitt mandat fra Kopervik menighetsråd og følger rådets funksjonstid. Menighetens visjon Kopervik kirke for alle hele livet skal prege utvalgets arbeid.

 

Sammensetning:

Utvalget består av en representant fra hver av undergruppene til utvalget, minst en ansatt og en representant fra menighetsrådet.

 

Utvalgets formål/forankring:

Utvalget skal jobbe i tråd med menighetens strategiplan og plan for utvalget. Rådgivende organ for menighetsrådet i trosopplæringsspørsmål for barn i alderen 0-18 år.

 

Utvalget skal jobbe for:

  • At alle barn og unge i menigheten skal få tilbud om trosopplæring gjennom breddetiltak og kontinuerlig arbeid.
  • At alle barn og unge i menigheten skal gis mulighet for mestring og utvikling, samt oppleve seg inkluderte.

 

Oppgaver:

• Ivareta og følge opp gruppene underlagt utvalget i tråd med oppfølgingsplan for frivillige medarbeidere

• Innkalle lederne av gruppene til samling minst en gang pr. år, fortrinnsvis i starten høstsemesteret.

•Markedsføre trosopplæringstiltakene for å informere om hva de ulike tilbudene inneholder, samt nå flere deltakere.

• Følge opp eksisterende arbeid og ta initiativ til nye tiltak.

 

Utvalgets møter:

Utvalget har 4-6 møter i året. Referat fra møtene sendes utvalgets medlemmer, samt menighetsrådet ved adm.leder. Det utarbeides årsmelding som oversendes menighetsrådet. Ved behov utarbeides budsjettforslag for kommende år.

Dette oversendes menighetsrådet innen 1.november.

 

Utvalgets medlemmer per 01.01.2021:

Åse Vattedal Eiksjø

Solveig Leikvoll

Nina Iren Tveit

Despina Dimitrova

 

Tilbake